مدل سازی معادلات ساختاری یکی از انواع روش های پیشرفته آماری  می باشد که امکان بررسی ارتباطات میان چندین متغیر در یک مدل  را ایجاد می کند. محققین دلایل متعددی را برای استفاده از روش پی ال اس ذکر نموده اند.مهمترین دلیل ، برتری این روش برای نمونه های کوچک ذکر شده است.دلیل بعدی داده […]

ادامه مطلب ←

این آزمون در کنار آزمون سوبل جهت بررسی اثرات غیرمستقیم متغیرهای مستقل بر متغیرهای وابسته استفاده میشود، که در آن برقراری شروط زیر ضروری است. شرط اول این است که متغیّر مستقل با متغیّر وابسته رابطه‌ی معنادار داشته باشد. شرط دوّم این است که معناداری رابطه‌ی بین متغیّرهای مستقل و واسط تأیید شود. شرط سوّم […]

ادامه مطلب ←

نکته ۱: در هنگام اصلاح مدل ساختاری ، چنانچه رابطه دارای مقادیر تی رد شده بودند،در هر مرحله یک رابطه را حذف نموده و سپس شاخص برازش مدل را با حالت های دیگر آن مقایسه نمائید.حذف یکباره چندین رابطه از مدل برای اصلاح مدل روش مناسبی نمی باشد،از اینرو بهتر است در این زمینه با […]

ادامه مطلب ←

برای آزمودن تاثیر یک متغیر میانجی ، یک آزمون پرکاربرد بنام آزمون سوبل نیز وجود داردکه برای معناداری تاثیر میانجی یک متغیر در رابطه میان دو متغیر دیگر بکار می رود.یکی از عیوب این آزمون این است که احتیاج به داده های زیاد برای کسب یک نتیجه دقیق و معتبر دارد.در مواقعی که حجم نمونه […]

ادامه مطلب ←

نرم افزار Amos علاوه بر گزارش چولگی و کشیدگی هر متغیر ،آزمونی بر اساس کشیدگی چند متغیره ی ماردیا(۱۹۷۰) نیز ارائه می کند. اگر چه نرمال بودن تمام متغیرها به تنهایی شرط کافی برای نرمال چند متغیره بودن نیست به دلیل پیچیدگی های ارزیابی نرمال چند متغیره بودن محققان اغلب فقط نرمال بودن تک متغیره […]

ادامه مطلب ←

۱-بررسی مبانی نظری و تجربی در باب موضوع مورد نظر جهت انتخاب مدل اندازه گیری(Formative or Reflective Models) ۲-انتخاب نرم افزار مورد استفاده (برای مدل های ترکیبی نرم افزار های PLS و برای مدل های انعکاسی نرم افزارهای LISREL,AMOS,EQS) ۳-تعیین روابط بین متغیرها ۴-طراحی مدل مفهومی ۵-گردآوری داده ها ۶-وارد کردن داده ها به نرم […]

ادامه مطلب ←

پیش از آزمون مدل ساختاری و اندازه گیری برای تحلیل مسیر مدل مفهومی به وسیله نرم افزار لیزرل باید سئوالات به کار رفته در پرسشنامه از نظر قابلیت برازش مدل مورد سنجش و ارزیابی قرار گیرند. در این بخش با استفاده از مدل های اندازه گیری مدل معادلات ساختاری ،صحت سنجش سازه ها توسط شاخص […]

ادامه مطلب ←

انجام پروژه های کنترل و کیفیت آماری عیوضی : ۰۹۳۵۱۳۲۳۹۵۰ کنترل و کیفیت آماری با نرم افزار Minitab کنترل کیفیت آماری (SQC) چیست؟ کنترل کیفیت آماری (SQC) شاخه‌ای از کنترل کیفیت است که شامل جمع‌‌آوری، تحلیل و تفسیر داده‌ها برای استفاده در فعالیت‌های کنترل کیفیت می باشد. کنترل فرآیند آماری (SPC) و نمونه‌گیری برای پذیرش […]

ادامه مطلب ←