این آزمون در کنار آزمون سوبل جهت بررسی اثرات غیرمستقیم متغیرهای مستقل بر متغیرهای وابسته استفاده میشود، که در آن برقراری شروط زیر ضروری است. شرط اول این است که متغیّر مستقل با متغیّر وابسته رابطه‌ی معنادار داشته باشد. شرط دوّم این است که معناداری رابطه‌ی بین متغیّرهای مستقل و واسط تأیید شود. شرط سوّم […]

ادامه مطلب ←

  تخفیف ویژه دانشجویی                                           به تعداد محدود      تحلیل آماری مربوط به فصل چهارم پایانامه بصورت تخصصی و کاملا حرفه ای  تحلیل آماری و تخصصی با نرم افزار spss مدلسازی معادلات ساختاری  واریانس محور […]

ادامه مطلب ←