مدل سازی معادلات ساختاری یکی از انواع روش های پیشرفته آماری  می باشد که امکان بررسی ارتباطات میان چندین متغیر در یک مدل  را ایجاد می کند. محققین دلایل متعددی را برای استفاده از روش پی ال اس ذکر نموده اند.مهمترین دلیل ، برتری این روش برای نمونه های کوچک ذکر شده است.دلیل بعدی داده […]

ادامه مطلب ←

برای آزمودن تاثیر یک متغیر میانجی ، یک آزمون پرکاربرد بنام آزمون سوبل نیز وجود داردکه برای معناداری تاثیر میانجی یک متغیر در رابطه میان دو متغیر دیگر بکار می رود.یکی از عیوب این آزمون این است که احتیاج به داده های زیاد برای کسب یک نتیجه دقیق و معتبر دارد.در مواقعی که حجم نمونه […]

ادامه مطلب ←

در مورد حجم نمونه لازم برای انجام معادلات ساختاری در میان محققان ،اجماعی وجود ندارد. بعضی از محققان با این استدلال که “روش مدل سازی معادلات ساختاری” تا حدود زیادی با برخی جنبه های رگرسیونی چند متغیری شبیه است،استفاده از اصول تعیین حجم نمونه در تحلیل رگرسیون چند متغیری ، برای تعیین حجم نمونه در […]

ادامه مطلب ←

یکی از قواعد شناخته شده برای تعیین حداقل نمونه لازم در روش pls توسط بارکلای و همکاران[۱](۱۹۹۵) ارائه شده است.این نویسندگان اظهار داشتند که حداقل حجم نمونه لازم برای استفاده از روش pls ، برابر است با بزرگترین مقدار حاصل از دو قاعده زیر: ۱۰ ضرب در تعداد شاخص های مدل اندازه گیری که دارای […]

ادامه مطلب ←

تحلیل عاملی تائیدی(CFA)    در این روش پژوهشگر سعی می کند تاییدی بر یک ساختار عاملی مفروض بدست آورد.یعنی تعیین می کند که داده ها با یک ساختار عاملی معین که در فرضیه آمده هماهنگ است یا خیر.تحلیل عاملی تاییدی برای سنجش روایی شاخص های یک سازه در پرسشنامه نیز بکار گرفته می شود تا […]

ادامه مطلب ←

۱-وجود منطق های متفاوت در مدل سازی توسط نرم افزار یکی از ویژگی های عمده ی این نرم افزار می باشد. که در منوی محاسبات چهار منطق ,Bootstrapping,plsAlgorithm, و Blindfolding ,FIMIX-PLSدر دسترس می باشد. ۲-کاهش حجم حداقل نمونه نیز یکی دیگر از مزایای PLS می باشد،حجم حداقل نمونه در بسته نرم افزاری PLS،بین ۳۰ تا […]

ادامه مطلب ←

در تحلیل SEM به صورت کلی دو نوع متغیر داریم. متغیر مشاهده پذیر ( Observed variable ) و متغیر پنهان ( Latent variable ) .منظور از متغیر مشاهده پذیر متغیرهایی هستند که به صورت مستقیم قابل اندازه گیری می باشند. برای مثال قد، وزن، حقوق ، فشار خون، نمره ی امتحان از جمله متغیرهای مشاهده […]

ادامه مطلب ←

منبع: کتاب آموزش کاربردی لیزرل، آرش حبیبی؛ ویرایش سوم ۱۳۹۵ مفهوم اعتبار(روائی) به این سوال پاسخ می‌دهد که ابزار اندازه گیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را می‌سنجد. قابلیت اعتماد (پایائی) با این امر سروکار دارد که ابزار اندازه‌گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی را به دست می‌دهد. به عبارت دیگر […]

ادامه مطلب ←

تحلیل عاملی (FA) جهت پی بردن به متغیرهای زیر بنایی یک پدیده یا تلخیص مجموعه ای از داده‌ها استفاده می‌شود. داده‌های اولیه برای تحلیل عاملی، ماتریس همبستگی بین متغیرها است. تحلیل عاملی، متغیرهای وابسته از قبل تعیین شده ای ندارد. موارد استفاده تحلیل عاملی را به دو دسته کلی می‌توان تقسیم کرد: تحلیل عاملی اکتشافی […]

ادامه مطلب ←

مدل کلی شامل هر دو بخش مدل اندازه گیری و مدل ساختاری می شود.و با تائید برازش آن، بررسی برازش در یک مدل کامل می شود، برای بررسی برازش مدل کلی تنها یک معیار بنام GOF وجود دارد.سه مقدار ۰٫۱ ، ۰٫۲۵ و ۰٫۳۶ را به عنوان مقادیر ضعیف، متوسط و قوی برای GOF معرفی […]

ادامه مطلب ←

چهارمین معیار بررسی مدل ساختاری، Q^2 است.این معیار که توسط استون و گیسر(۱۹۷۵) معرفی شد، قدرت پیش بینی مدل در متغیرهای وابسته را مشخص می کند.به اعتقاد آن ها مدل هایی که دارای برازش بخش ساختاری قابل قبول هستند، باید قابلیت پیش بینی شاخص های مربوط به سازه های درون زای مدل را داشته باشند.بدین […]

ادامه مطلب ←

سومین معیار که توسط کوهن(Cohen,1988) معرفی شد استf^2 است که شدت رابطه ی میان سازه های مدل را تعیین می کند.مقادیر ۰٫۰۲، ۰٫۱۵و ۰٫۳۵ به ترتیب نشان از اندازه تاثیر کوچک، متوسط و بزرگ یک سازه بر سازه دیگر است.این معیار فقط در مدلهایی کاربرد دارد که متغیرهای درون زایی داشته باشند که بیش از یک […]

ادامه مطلب ←

معیار برازش مدل ساختاری

ادامه مطلب ←

مدل ساختاری بر خلاف مدل های اندازه گیری، به سوالات (متغیرهای آشکار) کاری ندارد و تنها متغیرهای پنهان، همراه با روابط میان آنها بررسی می گردد.در بررسی مدل ساختاری، ضرایب معناداری z(مقادیر t-value)، معیار R^2 ، معیار اندازه تاثیر f^2 و معیار Q^2 مدل ساختاری بررسی می شود. جهت استفاده از تحلیلگر و مشاوره آماری […]

ادامه مطلب ←

روایی همگرا دومین معیاری است که برای برازش مدلهای اندازه گیری در روش pls به کار برده می شود.

ادامه مطلب ←

از آنجایی که معیار آلفای کرونباخ یک معیار سنتی برای تعیین پایایی سازه ها می باشد،روشpls معیار مدرن تری نسبت به آلفا بنام پایایی ترکیبی که توسط ورتس و همکاران(۱۹۷۴) معرفی شده است.در نتیجه برای سنجش بهتر پایایی در روشpls ، هر دوی این معیار ها به کار برده می شوند.در صورتی که مقدار پایایی […]

ادامه مطلب ←

یک مدل اندازه گیری مربوط به بخشی از مدل کلی می شود که در برگیرنده یک متغیر به همراه سوالات مربوط به آن متغیر است.برای بررسی برازش مدلهای اندازه گیری سه معیار پایایی، روایی همگرا و روایی واگرا استفاده می شود.پایایی خود از سه طریق بررسی ضرایب بارهای عاملی، ضرایب آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی صورت […]

ادامه مطلب ←

مراحل انجام تحلیل به روش pls به شرح زیر است:. برازش مدل اندازه گیری، بررسی روابط بین سوالات و متغیرهای مکنون مربوطه. برازش مدل ساختاری، بررسی روابط بین متغیرهای مکنون. برازش مدل کلی بعد از این مراحل قادر خواهیم بود تا فرضیات را بررسی کنیم جهت استفاده از این نرم افزار در پروژه خود تماس […]

ادامه مطلب ←