گروه آماري بتا با بهره گيري از متخصصان رشته آمار توانايي اجرايي آناليز هاي مربوط به تحليل كواريانس/واريانس را با بالاترين كيفيت و با ذكر جزئيات آناليزها را دارا مي باشد. 1-اجراي آناليز هاي تحليل كواريانس / واريانس تك متغيره2- اجراي آناليز هاي تحليل كواريانس / واريانس چند متغيره 3-اجراي آناليزهاي تحليل واريانس / كواريانس […]

ادامه مطلب ←

دلایل استفاده از این نرم‌افزار می‌توان به شرح ذیل لیست نمود: عدم حساسیت به حجم نمونه و اجراي مدل با نمونه اندك مناسب داده هاي غير نرمال استفاده از مدل اندازه‌گیری انعکاسی و ترکیبی حتي بصورت همزمان توانایی استفاده از مدل اندازه‌گیری حتی با یک گويه اجرای مدل محقق ساخته و بدون نظري قبلي توانایی […]

ادامه مطلب ←

براي استفاده از روش مدلسازي معادلات ساختاري به روش پي ال اس نياز هست مواردي را در نظر داشت كه گروه آماري بتا سعي كرده است در جدول زير برخي از اين موارد را به اختصار براي استفاده شما عزيزان تهيه نمايد ردیف نام آزمون شرح آزمون چرایی استفاده 1 آزمون پايايي تركيبي پایای پرسشنامه […]

ادامه مطلب ←

آزمون هاي آماري اساسا نياز به پيش شرطهايي دارند كه مي بايست قبل ازهر كاري اين پيش فرضها بايد آناليز شوند. در تحليلهاي كواريانس نيز چندين پيش فرض اساسي وجود دارد كه به شرح زير مي باشد: 1-  كمي بودن متغيرهاي وابسته و كوريت(كمكي) 2-چندطبقه اي(چندگروهي) بودن متغيرهاي مستقل 3-مستقل بودن مشاهدات(پاسخ دهندگان) 4-نبود داده […]

ادامه مطلب ←

همبستگي تفكيكي نوعي همبستگي است كه ضمن محاسبه رابطه خطي بين دو متغير مستقل و وابسته، اثر ساير متغيرها را كنترل مي كند. با استفاده از اين نوع همبستگي ميتوان واقعي بودن ميزان همبستگي بين دو متغير يا تحت تاثير بودن آن را تا حد زيادي تشخيص داد. بطور مثال فرض كنيد در يك تحقيقي ميخواهيم رابطه بين جو عاطفي خانواده و اميد به زندگي را برآورد نماييم. محقق فكر ميكند كه نوع جنسيت افراد در ميزان اين همبستگي و رابطه تاثيرگذار است. بعبارتي ديگر محقق گمان مي كند كه رابطه جو عاطفي خانواده و اميد به زندگي تحت تاثير جنسيت ميتواند باشد. براي آزمون اين نوع فرضيات بايد از همبستگي تفكيكي / نيمه تفكيكي استفاده نمود. در واقع اگر رابطه بين دو متغير جو عاطفي خانواده و اميد به زندگي در حالت عادي و بدون در نظرداشتن جنسيت تفاوت زيادي با مقدار همبستگي بين دو متغر جو عاطفي خانواده و اميد به زندگي با در نظر گرفتن جنسيت نداشته باشد، آنگاه گوييم رابطه بين دو متغير جو عاطفي خانواده و اميد به زندگي واقعي بوده و تحت تاثير جنسيت افراد نمي باشد. ولي اگر مقدار همبستگي بين دو متغير جو عاطفي خانواده و اميد به زندگي در حالت كلي و در حالت تفكيكي تفاوت فاحشي داشته باشد. گويند مقدار رابطه بين آن دو متغير وابسته به جنسيت افراد بوده و ميتوان ميزان همبستگي جو عاطفي خانواده و اميد به زندگي در بين زنان و مردان را به تفكيك مشاهده نمود.
جهت اجراي اين نوع آزمون در تحقيقات خود ميتوانيد از طريق واتساپ با شماره زير در تماس باشيد:
09351323950

ادامه مطلب ←

چه تفاوتي بين ضريب مسير و ضريب همبستگي وجود دارد؟آيا ميتوان در يك تحقيق فقط از ضريب همبستگي استفاده كرد و به سراغ ضريب مسير و معادلات ساختاري نرفت؟آيا نتايجي كه ضريب مسير به ما مي دهد دقيقا همان نتايج ضريب همبستگي مي باشد؟ضريب مسير تحليل قويتري دارد يا ضريب همبستگي؟چرا در يكي تحقيقي ضريب […]

ادامه مطلب ←

هنسلر و همکاران (۲۰۱۵) شاخص جدیدی به نام Heterotrait-Monotrait Ratio یا HTMT برای ارزیابی روایی واگرا ارائه کرده‌اند.

ادامه مطلب ←

ضريب تعيين يعني درصد واريانس پيش بيني شده متغير وابسته توسط متغير يا متغيرهاي مستقل……

ادامه مطلب ←

روش AHP(Analytical Hierarchy Process) یکی از معروف ترین فنون تصمیم گیری چند منظوره است که در سال ۱۹۷۰ توسط توماس ال ساعتی(saaty) ابداع گردید.این روش هنگامی که عمل تصمیم گیری با چند عمل تصمیم گیری با چند گزینه رقیب و معیار تصمیم گیری روبروست میتواند مورد استفاده قرار گیرد.فرآیند AHP ترکیب معیارهای کیفی همراه با […]

ادامه مطلب ←

هزینه تحلیلهای آماری و چگونگی مراحل انجام آن

ادامه مطلب ←

آموزش صفر تا صد نرم افزار smartpls بهمراه فایل داده ها

ادامه مطلب ←