نرم افزار SPSS چیست؟

نرم افزار SPSS یک نرم افزار بسیار قدرتمند در زمینه  آمار می باشد. شما به راحتی می توانید انواع آمار توصیفی و استنباطی را به وسیله این نرم افزار به انجام برسانید. این نرم افزار برای افرادی که در حال انجام پایان نامه کارشناسی ارشد هستند علی الخصوص در رشته ههای علوم انسانی بسیار مفید و حتی ضروری است.

قابلیت‌های نرم افزار SPSS  به ‌شرح زیر است:

 • تهیه خلاصه‌های آماری مانند گراف‌ها، جداول‌، آماره‌ها و …

 • انواع توابع ریاضی مانند قدر مطلق، تابع علامت، لگاریتم، توابع مثلثاتی و …

 • تهیه انواع جداول سفارشی مانند جداول فراوانی، فراوانی تجمعی، درصد فراوانی و …

 • انواع توزیع‌های آماری شامل توزیع‌های گسسته و پیوسته

 • تهیه انواع طرح‌های آماری

 • انجام آنالیز واریانس یکطرفه، دوطرفه، چندطرفه و آنالیز کوواریانس

 • تکنیک‌های تجزیه و تحلیل سری‌های زمانی

 • ایجاد داده‌های تصادفی و پیوسته

 • محاسبه انواع آماره‌های توصیفی

 • انواع آزمون‌های مرتبط با مقایسه میانگین بین دو یا چند جامعه مستقل و وابسته

 • قابلیت مبادله اطلاعات با نرم‌افزارهای دیگر

 • برازش انواع مختلف رگرسیون

 • و ……

تلفن هماهنگی : ۰۹۳۵۱۳۲۳۹۵۰ عیوضی