ضرایب همبستگی ارتباط خطی بین دو متغیر x و y را نشان می دهند.قبل از استفاده از این ضرایب باید نوع توزیع داده های هر دو متغیر مذکور مشخص گردد.اگر توزیع داده های هر دو متغیر نرمال باشند از ضریب همبستگی پیرسون و اگر حتی توزیع داده های یکی از متغیرها غیر نرمال باشد از […]

ادامه مطلب ←

در برخی از موارد محققین پس از آنکه رگرسیون خطی را بر روی داده های خود برازش می دهند مقدار سطح معناداری آزمون فیشر(F)‌بیشتر از ۰٫۰۵ محاسبه می شود یعنی به زبان ساده مشخص می شود مدل رگرسیونی ارائه شده برای داده های ما مناسب نبوده و ارتباط غیر خطی است نه خطی؟؟؟ حال چگونه […]

ادامه مطلب ←

روش ورود متغیرهای مستقل به مدل رگرسیونی به صورت گام به گام می باشد، در واقع این روش متغیرها را یک به یک وارد مدل می کند،یعنی ابتدا متغیری که بیشترین همبستگی را با متغیر وابسته دارد،انتخاب می کند.دومین متغیری که وارد تحلیل می شود، متغیری است که پس از تفکیک متغیر مقدم برآن،موجب بیشترین […]

ادامه مطلب ←

با کمک آزمون­ های معنی­ داری می ­توان پی برد که کدام تفسیر درست است. منطق این آزمون­ ها ساده است. اگر دو متغیر در جمعیّت فاقد رابطه باشند احتمال این که نمونه تصادفی ما بیان­گر رابطه ای بین این دو متغیر باشد چقدر است؟ (یعنی احتمال دقیق نبودن نمونه تصادفی ما چقدر است؟). به […]

ادامه مطلب ←

آزمون F یا تحلیل واریانس یکطرفه برای آزمون تفاوت میانگین یک متغیر در بین بیش از دو گروه (۳گروه و بیشتر) بکار می رود.در این آزمون که تعمیم یافته آزموئن تی با دو نمونه مستقل است ، مقایسه میانگین ها و هم قوارگی چند جامعه ، راحت تر از آزمون تی می باشد.در آزمون F، […]

ادامه مطلب ←

این آ‍زمون زمانی به کار می رود که داده ها به صورت اسمی باشد.این آ‍مون معنی تغییرات را به ویژه برای طرح هایی که سنجش تفاوت قبل از اجرا و بعد از اجرا در آنها مهم است، نشان می دهد.این آ‍زمون برای ارزیابی همانندی دو نمونه وابسته بر حسب متغیر اسمی دو جوابی استفاده می […]

ادامه مطلب ←

آزمون فریدمن که به آزمون تحلیل واریانس دو. طرفه معروف است، همانند آزمون F می باشد و زمانی به کار می رود که مقیا س اندازه گیری حداقل در سطح سنجش ترتیبی باشد.چون یکی از پیش فرضهای آزمون F این است که باید واریانس گروه ها همگن باشد،در حالی که این شرط در مقیاس های […]

ادامه مطلب ←

آزمون رتبه های دبلیو کندال، که شکل نرمال شده آزمون فریدمن می باشد، بعنوان یک ضریب توافق ، به سنجش میزان توافق رتبه ها در بین پاسخگویان می پردازد.در این آزمون ، هر پاسخگو بعنوان یک قضاوت کننده یا رتبه دهنده، و هر گویه یا سوال نیز بعنوان یک متغیر تلقی شده و در ادامه […]

ادامه مطلب ←

در طرح فرضیه تفاوتی ،به دنبال بررسی و مقایسه تفاوت اثر دو یا جند متغیر یا گروه بر یک یا چند متغیر دیگر هستیم. در این حالت ،فرضیه به صورتی بیان می شود که تفاوت ها حدس زده می شوند و مقایسه ای انجام می گیرد. به بیانی ،در فرضیه تفاوتی ،همیشه درصد د مقایسه […]

ادامه مطلب ←

هدف فرضیه علّی ،کشف و تعیین رابطه علت و معلولی بین دو یا چند متغیر است در این جا ،هدف پژوهش گر صرفأ تعیین ارتباط و همبستگی دو یا چند متغیر نیست،بلکه می خواهد عمیق تر و ریشه ای تر با آن برخورد کرده و بگوید که متغیری علت به وجود آمدن متغیر دیگر است. […]

ادامه مطلب ←

فرضیه ها معمولاً به سه صورت مطرح می شوند،که هریک از آن ها ،نوع آزمون آماری خاص خود را می طلبند. ۱-فرضیه رابطه ای(Relational Hypothesis) فرضیه رابطه ای همواره در رابطه با دو متغیر به کار رفته و به فرضیه هایی اطلاق می شود که کیفیت ارتباط بین این دو متغیر را مطرح می کند.در […]

ادامه مطلب ←

برخی مواقع محققین و دانشجویان با سوالات چندگزینه ای آشنا هستیم . سوالات چند گزینه ای یا چند پاسخی ،که در بسیاری از تحقیقات بخصوص اجتماعی و اقتصادی وجود دارند، سوالاتی هستند که هر پاسخگو می تواند چندین پاسخ را برای یک پرسش انتخاب کند.سوالات چند گزینه ای می توانند هم بصورت باز و هم […]

ادامه مطلب ←

این آزمون یکی از معتبرترین آزمونهای آماری است که به وسیله آن می توان پی برد یک رابطه سیستماتیک بین دو متغیر وجود دارد یا خیر؟این آزمون معمولا برای رابطه هایی بکار می رود که هر دو متغیر ناپارامتری باشد.اگر در یک نمونه هیچ رابطه سیستماتیک بین دو متغیر وجود نداشته باشد،می توان نتیجه گرفت […]

ادامه مطلب ←

آماره دوربین واتسون

ادامه مطلب ←

ضریب همبستگی تاوی- بی کندال ( Kendall’s tau-b)

ادامه مطلب ←

ضریب همبستگی اسپیرمن(Spearman)

ادامه مطلب ←

ضریب همبستگی تفکیکی ،نوعی کنترل آماری است که از طریق آن می توان اثر یک یا چند متغیر را کنترل کرد

ادامه مطلب ←