مدل سازی معادلات ساختاری یکی از انواع روش های پیشرفته آماری  می باشد که امکان بررسی ارتباطات میان چندین متغیر در یک مدل  را ایجاد می کند. محققین دلایل متعددی را برای استفاده از روش پی ال اس ذکر نموده اند.مهمترین دلیل ، برتری این روش برای نمونه های کوچک ذکر شده است.دلیل بعدی داده […]

ادامه مطلب ←

نرم افزار Amos علاوه بر گزارش چولگی و کشیدگی هر متغیر ،آزمونی بر اساس کشیدگی چند متغیره ی ماردیا(۱۹۷۰) نیز ارائه می کند. اگر چه نرمال بودن تمام متغیرها به تنهایی شرط کافی برای نرمال چند متغیره بودن نیست به دلیل پیچیدگی های ارزیابی نرمال چند متغیره بودن محققان اغلب فقط نرمال بودن تک متغیره […]

ادامه مطلب ←

در مورد حجم نمونه لازم برای انجام معادلات ساختاری در میان محققان ،اجماعی وجود ندارد. بعضی از محققان با این استدلال که “روش مدل سازی معادلات ساختاری” تا حدود زیادی با برخی جنبه های رگرسیونی چند متغیری شبیه است،استفاده از اصول تعیین حجم نمونه در تحلیل رگرسیون چند متغیری ، برای تعیین حجم نمونه در […]

ادامه مطلب ←

زمانی که مقادیر سه شاخص برازش مطلوب باشند می توانیم ادعا کنیم که برازش مدل خوب و قابل قبول است. بهترین حالت زمانی است که RMSEA ، CMIN/DF و دو تا سه شاخص از گروه برازش تطبیقی در محدوده ی مطلوب باشند. عیوضی: ۰۹۳۵۱۳۲۳۹۵۰

ادامه مطلب ←

تحلیل عاملی تائیدی(CFA)    در این روش پژوهشگر سعی می کند تاییدی بر یک ساختار عاملی مفروض بدست آورد.یعنی تعیین می کند که داده ها با یک ساختار عاملی معین که در فرضیه آمده هماهنگ است یا خیر.تحلیل عاملی تاییدی برای سنجش روایی شاخص های یک سازه در پرسشنامه نیز بکار گرفته می شود تا […]

ادامه مطلب ←

در تحلیل SEM به صورت کلی دو نوع متغیر داریم. متغیر مشاهده پذیر ( Observed variable ) و متغیر پنهان ( Latent variable ) .منظور از متغیر مشاهده پذیر متغیرهایی هستند که به صورت مستقیم قابل اندازه گیری می باشند. برای مثال قد، وزن، حقوق ، فشار خون، نمره ی امتحان از جمله متغیرهای مشاهده […]

ادامه مطلب ←

نرم افزار Amos (بخوانید اِ ی مُ س) مخفف Analysis of Moment Structures  یک نرم افزار تعاملی جهت اجرای تحلیل SEM است. در نرم افزار Amos خبری از پیچیدگی های کار با معادلات و ماتریس های با حروف یونانی نیست و امکان رسم گرافیکی مدل به صورت نمودارِ مسیر ( Path diagram ) کار را […]

ادامه مطلب ←

برای ارزیابی برازندگی الگوی معادلات ساختاری از چند شاخص استفاده می شود . یک شـاخص مـورد اسـتفاده، شاخص مجذور کای (X2) است که یک شاخص برازندگی مطلق مدل به حساب می آید و هر چه از صفر بـزرگ تـر باشد برازندگی مدل کمتراست. وقتی حجم نمونه برابر ۷۵ تا ۲۰۰باشد مقدار مجذور کای(X2) یک اندازه […]

ادامه مطلب ←

منبع:دکتر حیدر علی هومن ،تحلیل داده های چند متغیری در پژوهش رفتاری ۵۱۲-۵۰۹ اهم شاخض های برازندگی مدل ها در معادلات ساختاری ۱-مجذور کای(X2):وقتی حجم نمونه برابر با ۷۵ تا ۲۰۰ باشد ،مقدار مجذور کای یک اندازه معقول برای برازندگی است.اما برای مدل های با n بزرگتر ،مجذورکای تقریبأ همیشه از لحاظ آماری معنادار است.علاوه […]

ادامه مطلب ←

تحلیل عاملی (FA) جهت پی بردن به متغیرهای زیر بنایی یک پدیده یا تلخیص مجموعه ای از داده‌ها استفاده می‌شود. داده‌های اولیه برای تحلیل عاملی، ماتریس همبستگی بین متغیرها است. تحلیل عاملی، متغیرهای وابسته از قبل تعیین شده ای ندارد. موارد استفاده تحلیل عاملی را به دو دسته کلی می‌توان تقسیم کرد: تحلیل عاملی اکتشافی […]

ادامه مطلب ←

از آنجایی که موضوع برازش مدل مفهومی و شاخص هایی که به بهترین نحو توانایی تفسیر بهتر برازش مدل را داشته باشند بسیار متنوع و پیچیده شده است و محققان با نوعی سردرگمی مواجه هستند.در این پژوهش از پرکاربردترین و مناسب ترین شاخص های برازش مدل استفاده کرده ایم.در ایتدای امر در هر مورد توضیحی […]

ادامه مطلب ←

((جهت استفاده از این نرم افزار در تحقیقات خود تماس بگیرید)) عیوضی: ۰۹۳۵۱۳۲۳۹۵۰ Amos مخفف عبارات Analysis of moment structures می باشد. Amos را می توان یکی از موفق ترین نرم افزارهای کامپیوتری دانست که به طور خاص برای مدل سازی معادله ساختاری طراحی شده اند. هرچند هدف اصلی از طراحی این نرم افزار مدل […]

ادامه مطلب ←