مدل سازی معادلات ساختاری یکی از انواع روش های پیشرفته آماری  می باشد که امکان بررسی ارتباطات میان چندین متغیر در یک مدل  را ایجاد می کند. محققین دلایل متعددی را برای استفاده از روش پی ال اس ذکر نموده اند.مهمترین دلیل ، برتری این روش برای نمونه های کوچک ذکر شده است.دلیل بعدی داده […]

ادامه مطلب ←

این آزمون در کنار آزمون سوبل جهت بررسی اثرات غیرمستقیم متغیرهای مستقل بر متغیرهای وابسته استفاده میشود، که در آن برقراری شروط زیر ضروری است. شرط اول این است که متغیّر مستقل با متغیّر وابسته رابطه‌ی معنادار داشته باشد. شرط دوّم این است که معناداری رابطه‌ی بین متغیّرهای مستقل و واسط تأیید شود. شرط سوّم […]

ادامه مطلب ←

نکته ۱: در هنگام اصلاح مدل ساختاری ، چنانچه رابطه دارای مقادیر تی رد شده بودند،در هر مرحله یک رابطه را حذف نموده و سپس شاخص برازش مدل را با حالت های دیگر آن مقایسه نمائید.حذف یکباره چندین رابطه از مدل برای اصلاح مدل روش مناسبی نمی باشد،از اینرو بهتر است در این زمینه با […]

ادامه مطلب ←

پیش از آزمون مدل ساختاری و اندازه گیری برای تحلیل مسیر مدل مفهومی به وسیله نرم افزار لیزرل باید سئوالات به کار رفته در پرسشنامه از نظر قابلیت برازش مدل مورد سنجش و ارزیابی قرار گیرند. در این بخش با استفاده از مدل های اندازه گیری مدل معادلات ساختاری ،صحت سنجش سازه ها توسط شاخص […]

ادامه مطلب ←

در مورد حجم نمونه لازم برای انجام معادلات ساختاری در میان محققان ،اجماعی وجود ندارد. بعضی از محققان با این استدلال که “روش مدل سازی معادلات ساختاری” تا حدود زیادی با برخی جنبه های رگرسیونی چند متغیری شبیه است،استفاده از اصول تعیین حجم نمونه در تحلیل رگرسیون چند متغیری ، برای تعیین حجم نمونه در […]

ادامه مطلب ←

تحلیل عاملی تائیدی(CFA)    در این روش پژوهشگر سعی می کند تاییدی بر یک ساختار عاملی مفروض بدست آورد.یعنی تعیین می کند که داده ها با یک ساختار عاملی معین که در فرضیه آمده هماهنگ است یا خیر.تحلیل عاملی تاییدی برای سنجش روایی شاخص های یک سازه در پرسشنامه نیز بکار گرفته می شود تا […]

ادامه مطلب ←

در تحلیل SEM به صورت کلی دو نوع متغیر داریم. متغیر مشاهده پذیر ( Observed variable ) و متغیر پنهان ( Latent variable ) .منظور از متغیر مشاهده پذیر متغیرهایی هستند که به صورت مستقیم قابل اندازه گیری می باشند. برای مثال قد، وزن، حقوق ، فشار خون، نمره ی امتحان از جمله متغیرهای مشاهده […]

ادامه مطلب ←

منبع:دکتر حیدر علی هومن ،تحلیل داده های چند متغیری در پژوهش رفتاری ۵۱۲-۵۰۹ اهم شاخض های برازندگی مدل ها در معادلات ساختاری ۱-مجذور کای(X2):وقتی حجم نمونه برابر با ۷۵ تا ۲۰۰ باشد ،مقدار مجذور کای یک اندازه معقول برای برازندگی است.اما برای مدل های با n بزرگتر ،مجذورکای تقریبأ همیشه از لحاظ آماری معنادار است.علاوه […]

ادامه مطلب ←

تحلیل عاملی (FA) جهت پی بردن به متغیرهای زیر بنایی یک پدیده یا تلخیص مجموعه ای از داده‌ها استفاده می‌شود. داده‌های اولیه برای تحلیل عاملی، ماتریس همبستگی بین متغیرها است. تحلیل عاملی، متغیرهای وابسته از قبل تعیین شده ای ندارد. موارد استفاده تحلیل عاملی را به دو دسته کلی می‌توان تقسیم کرد: تحلیل عاملی اکتشافی […]

ادامه مطلب ←

مدل معادلات ساختاری یا Structural Equation Model یک ساختار علی خاص بین مجموعه‌ای از سازه‌های غیرقابل مشاهده است. یک مدل معادلات ساختاری از دو مولفه تشکیل شده است: یک مدل ساختاری که ساختار علی بین متغیرهای پنهان را مشخص می‌کند و یک مدل اندازه‌گیری که روابطی بین متغیرهای پنهان و متغیرهای مشاهده شده را تعریف […]

ادامه مطلب ←

از آنجایی که موضوع برازش مدل مفهومی و شاخص هایی که به بهترین نحو توانایی تفسیر بهتر برازش مدل را داشته باشند بسیار متنوع و پیچیده شده است و محققان با نوعی سردرگمی مواجه هستند.در این پژوهش از پرکاربردترین و مناسب ترین شاخص های برازش مدل استفاده کرده ایم.در ایتدای امر در هر مورد توضیحی […]

ادامه مطلب ←

لیزرل بسته نرم افزاری ویژه آماری است که برآورد مدل معادلات ساختاری برای متغیرهای آشکار و نهان را در مطالعات علمی  انجام می دهد. سطح نسبتا بالایی از پیچیدگی های آماری برای استفاده به طور موثر از نرم افزار لیزرل لازم است. لیزرل برای برآورد خطی روابط سازه ها و برای بسیاری از انواع دیگر […]

ادامه مطلب ←