ضريب تعيين يعني درصد واريانس پيش بيني شده متغير وابسته توسط متغير يا متغيرهاي مستقل……

ادامه مطلب ←

در برخی از موارد محققین پس از آنکه رگرسیون خطی را بر روی داده های خود برازش می دهند مقدار سطح معناداری آزمون فیشر(F)‌بیشتر از ۰٫۰۵ محاسبه می شود یعنی به زبان ساده مشخص می شود مدل رگرسیونی ارائه شده برای داده های ما مناسب نبوده و ارتباط غیر خطی است نه خطی؟؟؟ حال چگونه […]

ادامه مطلب ←

روش ورود متغیرهای مستقل به مدل رگرسیونی به صورت گام به گام می باشد، در واقع این روش متغیرها را یک به یک وارد مدل می کند،یعنی ابتدا متغیری که بیشترین همبستگی را با متغیر وابسته دارد،انتخاب می کند.دومین متغیری که وارد تحلیل می شود، متغیری است که پس از تفکیک متغیر مقدم برآن،موجب بیشترین […]

ادامه مطلب ←

آماره دوربین واتسون

ادامه مطلب ←

ضریب تعیین نشانگر درصدی از تغییرات متغیر وابسته است که به وسیله متغیر مستقل تبیین می شود و با استفاده از فرمول زیر محاسبه می شود:

ادامه مطلب ←

جهت استفاده از رگرسیون باید پیش فرضهایی را رعایت کنیم تا نتایج بدست آمده قابل قبول و علمی باشد.متاسفانه کسانی که با علم آمار آشنا نیستند و فقط کار کردن با چند کلید آماده نرم افزار spss را یاد گرفته اند اکثرا این پیش فرضها را رعایت نمی کنند و موجب بروز مشکلاتی بعدا برای […]

ادامه مطلب ←

رگرسیون قسمتی از عم آمار هست که قصد دارد ارتباط بین دو متغیر و یا ارتباط بین یک متغیر بنام پاسخ (وابسته) یا y و چند متغیر مستقل(پیش بین) یا xها را تبیین کند.

ادامه مطلب ←

تحلیل مسیر که برای نخستین بار توسط سوول رایت در سال ۱۳۹۴ جهت مطالعات علوم اجتماعی توسعه یافت ,تعمیم یافته روش رگرسیون چند متغیره در ارتباط با تدوین مدلهای علی است(هومن,۴۵:۱۳۸۴) .تحلیل مسیر یک روش پیشرفته آماری است که به کمک آن می توانیم علاوه بر تاثیرات مستقیم,تاثیرات غیرمستقیم هر یک از متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته را نیز شناسایی کنیم.

ادامه مطلب ←