منبع: کتاب آموزش کاربردی لیزرل، آرش حبیبی؛ ویرایش سوم ۱۳۹۵ مفهوم اعتبار(روائی) به این سوال پاسخ می‌دهد که ابزار اندازه گیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را می‌سنجد. قابلیت اعتماد (پایائی) با این امر سروکار دارد که ابزار اندازه‌گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی را به دست می‌دهد. به عبارت دیگر […]

ادامه مطلب ←

از آنجایی که معیار آلفای کرونباخ یک معیار سنتی برای تعیین پایایی سازه ها می باشد،روشpls معیار مدرن تری نسبت به آلفا بنام پایایی ترکیبی که توسط ورتس و همکاران(۱۹۷۴) معرفی شده است.در نتیجه برای سنجش بهتر پایایی در روشpls ، هر دوی این معیار ها به کار برده می شوند.در صورتی که مقدار پایایی […]

ادامه مطلب ←