اگر جهت یا شدت رابطه ی میان متغیر مستقل و وابسته در سطوح گوناگون یک متغیر سوم، بطور قابل ملاحظه ای تغییر کند، به آن متغیر سوم متغیر تهدیلگر گفته می شود.بدین لحاظ ، متغیر تعدیلگر در یک چهار چوب تحلیل همبستگی بعنوان یک متغیر سوم تلقی می شود که همبستگی مرتبه صفر میان متغیر […]

ادامه مطلب ←

تجزیه و تحلیل داده های پرسشنامه ای و غیر پرسشنامه ای…. مشاوره آماری مقالات علمی و پایانامه های دانشگاهی مدلسازی معادلات ساختاری انجام پروژه های آماری با تمامی نرم افزارهای spss  و pls  و لیزرل و اموس و اویوز و … نگارش کامل فصل چهارم پایانامه های دانشگاهی داده سازی حرفه ای و تخصصی انتشار […]

ادامه مطلب ←