همبستگي تفكيكي نوعي همبستگي است كه ضمن محاسبه رابطه خطي بين دو متغير مستقل و وابسته، اثر ساير متغيرها را كنترل مي كند. با استفاده از اين نوع همبستگي ميتوان واقعي بودن ميزان همبستگي بين دو متغير يا تحت تاثير بودن آن را تا حد زيادي تشخيص داد. بطور مثال فرض كنيد در يك تحقيقي ميخواهيم رابطه بين جو عاطفي خانواده و اميد به زندگي را برآورد نماييم. محقق فكر ميكند كه نوع جنسيت افراد در ميزان اين همبستگي و رابطه تاثيرگذار است. بعبارتي ديگر محقق گمان مي كند كه رابطه جو عاطفي خانواده و اميد به زندگي تحت تاثير جنسيت ميتواند باشد. براي آزمون اين نوع فرضيات بايد از همبستگي تفكيكي / نيمه تفكيكي استفاده نمود. در واقع اگر رابطه بين دو متغير جو عاطفي خانواده و اميد به زندگي در حالت عادي و بدون در نظرداشتن جنسيت تفاوت زيادي با مقدار همبستگي بين دو متغر جو عاطفي خانواده و اميد به زندگي با در نظر گرفتن جنسيت نداشته باشد، آنگاه گوييم رابطه بين دو متغير جو عاطفي خانواده و اميد به زندگي واقعي بوده و تحت تاثير جنسيت افراد نمي باشد. ولي اگر مقدار همبستگي بين دو متغير جو عاطفي خانواده و اميد به زندگي در حالت كلي و در حالت تفكيكي تفاوت فاحشي داشته باشد. گويند مقدار رابطه بين آن دو متغير وابسته به جنسيت افراد بوده و ميتوان ميزان همبستگي جو عاطفي خانواده و اميد به زندگي در بين زنان و مردان را به تفكيك مشاهده نمود.
جهت اجراي اين نوع آزمون در تحقيقات خود ميتوانيد از طريق واتساپ با شماره زير در تماس باشيد:
09351323950

ادامه مطلب ←

ضریب همبستگی تفکیکی ،نوعی کنترل آماری است که از طریق آن می توان اثر یک یا چند متغیر را کنترل کرد

ادامه مطلب ←

اگر اصلا از آمار و روشهای گوناگون آماری سر در نمی آورید؟؟ اگر حجم نمونه آماری شما کم است؟؟ اگر نحوه كار با نرم افزارهاي آماري را بلد نيستين؟ اگر دسترسی به جمعه آماری برای شما سخت و طاقت فرسا است؟؟ اگر استاد شما خیلی ایراد از بخش آماری پایانامه شما گرفته است؟؟ اگر در […]

ادامه مطلب ←