ضریب همبستگی تفکیکی ،نوعی کنترل آماری است که از طریق آن می توان اثر یک یا چند متغیر را کنترل کرد

ادامه مطلب ←

اگر اصلا از آمار و روشهای گوناگون آماری سر در نمی آورید؟؟ اگر حجم نمونه آماری شما کم است؟؟ اگر دسترسی به جمعه آماری برای شما سخت و طاقت فرسا است؟؟ اگز شاغل یا کارمند هستید و برای تحویل پایانامه خود زمان ندارید؟؟ اگر استاد شما خیلی ایراد از بخش آماری پایانامه شما گرفته است؟؟ […]

ادامه مطلب ←