هدف فرضیه علّی ،کشف و تعیین رابطه علت و معلولی بین دو یا چند متغیر است در این جا ،هدف پژوهش گر صرفأ تعیین ارتباط و همبستگی دو یا چند متغیر نیست،بلکه می خواهد عمیق تر و ریشه ای تر با آن برخورد کرده و بگوید که متغیری علت به وجود آمدن متغیر دیگر است. […]

ادامه مطلب ←

آمار استنباطی مشخص می کند که آیا الگوها و فرآِندهای کشف شده در نمونه ، در جامعه آماری هم کاربرد دارد یا خیر.بعبارتی دیگر نتایجی که از نمونه های گرفته شده بدست آمده را به جامعه آماری تعمیم می دهیم. آمار استنباطی شامل تمامی آماره ها و آزمونهایی می گردد که به آزمون فرضیه های […]

ادامه مطلب ←