آمار استنباطی مشخص می کند که آیا الگوها و فرآِندهای کشف شده در نمونه ، در جامعه آماری هم کاربرد دارد یا خیر.بعبارتی دیگر نتایجی که از نمونه های گرفته شده بدست آمده را به جامعه آماری تعمیم می دهیم. آمار استنباطی شامل تمامی آماره ها و آزمونهایی می گردد که به آزمون فرضیه های […]

ادامه مطلب ←