ضریب تعیین نشانگر درصدی از تغییرات متغیر وابسته است که به وسیله متغیر مستقل تبیین می شود و با استفاده از فرمول زیر محاسبه می شود:

ادامه مطلب ←