یکی از پیش فرضهای مهم در آزمونهای آماری ، نرمال بودن توزیع داده ها می باشد که در این مطلب سعی شده است تا خواننده را با این توزیع آماری مهم آشنا سازیم.

ادامه مطلب ←

ضریب همبستگی پیرسون(pearson Correlation Coefficicnt)

ادامه مطلب ←

آزمون t با دو نمونه جفتی/ همبسته

ادامه مطلب ←

آزمون t با دو نمونه مستقل(Independent-Sample T Test)

ادامه مطلب ←

آزمون تی تک نمونه ای مستقل جهت مقایسه میانگین یک متغیر با یک عدد فرضی یا عدد مورد انتظار است. در واقع با استفاده از این آزمون به بررسی این موضوع می‌پردازیم که وضعیت متغیرهای تحقیق در چه شرایطی قرار دارند .در واقع در این آزمون به بررسی آزمون فرضیه زیر می پردازیم: فرض صفر: […]

ادامه مطلب ←

یکی از مهم ترین مفاهیمی که بارها آن را در نتایج مشاهده می کنیم و احتمالا هم گاهی سوالی در خصوص معنی و کاربرد آن برای ما پیش می آید، مفهوم در جه آزادی است.درجه آزادی ،که آن را با نماد df یا v نمایش می دهند، عبارتند از تعداد فراوانی که اجازه دارند تغییر […]

ادامه مطلب ←