روش AHP(Analytical Hierarchy Process) یکی از معروف ترین فنون تصمیم گیری چند منظوره است که در سال ۱۹۷۰ توسط توماس ال ساعتی(saaty) ابداع گردید.این روش هنگامی که عمل تصمیم گیری با چند عمل تصمیم گیری با چند گزینه رقیب و معیار تصمیم گیری روبروست میتواند مورد استفاده قرار گیرد.فرآیند AHP ترکیب معیارهای کیفی همراه با […]

ادامه مطلب ←

هزینه تحلیلهای آماری و چگونگی مراحل انجام آن

ادامه مطلب ←

فایل و مطالب بسیار مفید برای ارائه کلاسی و یادگیری نرم افزار ✅ نحوه ذخیر داده ها به فرمت csv ✅ نحوه فراخوانی داده ها به نرم افزار smartpls ✅ نحوه مدلسازی در فضای نرم افزار ✅ نحوه مدلسازی متغیرهای مرتبه دوم ✅ نحوه محاسبه ضریب پایایی ترکیبی(CR) و میانگین واریانس استخراج شده(AVE) متغیرهای مرتبه […]

ادامه مطلب ←

تخفیف ویژه َشهريور 98 انجام تحلیلهای آماری پایانامه ها با تمامی نرم افزارهای آماری …….. تحلیلهای آماری خود را به ما بسپارید تلفن هماهنگی: 09351323950 با قیمت دانشجویی و توافقی – با کیفیت عالی و تضمینی پرداخت هزینه بعد از تحویل پروژه  تلفن هماهنگی جهت سفارش و نحوه انجام پروژه : ۰۹۳۵۱۳۲۳۹۵۰ ایمیل: smailevazi@ymail.com  

ادامه مطلب ←

پس از جمع آوری داده ها از مشخصه های مورد مطالعه لازم است تا محقق بداند این داده ها از چه نوع توزیعی پیروی می کند.روشهای زیر در شناسایی نوع توزیع داده ها مورد استفاده قرار می گیرد: 1- نمودار همیستوگرام تصویر زیر هیستوگرام متغیری است که از توزیع آماری نرمال پیروی میکند و نرمال […]

ادامه مطلب ←

این آزمون از ساده ترین و مناسبترین آزمونهای ناپارامتری برای تجزیه و تحلیل داده های اسمی در یک گروه است. به عبارت دیگر کاربرد آن در مقایسه و آزمون میزان توافق بین توزیع تجمعی (توزیع تراکمی) اعداد مشاهده شده با یک توزیع نظری می باشد.به عبارت دیگر این یک آزمون نیکویی برازش(میزان انطباق) می باشد […]

ادامه مطلب ←