جامعه آماری: جامعه آماری عبارت اند از مجموعه اشیا یا نمودهایی که یک یا چند صفت مشترک داشته و یکجا در نظر گرفته می شوند و آن را با نماد N نشان می دهند.مقصد تمامی آزمون فرضیه ها بر اساس آماره ها و ویژگی های نمونه آماری ، جامعه آماری است که در هر تحقیق […]

ادامه مطلب ←