جامعه آماری:
جامعه آماری عبارت اند از مجموعه اشیا یا نمودهایی که یک یا چند صفت مشترک داشته و یکجا در نظر گرفته می شوند و آن را با نماد N نشان می دهند.مقصد تمامی آزمون فرضیه ها بر اساس آماره ها و ویژگی های نمونه آماری ، جامعه آماری است که در هر تحقیق قصد داریم تا نتایج تحقیق را از نمونه به جامعه آماری تعمیم دهیم.
در اکثر تحقیقات دسترسی به کل جامعه امکان پذیر نمی باشد و مجبوریم تا نمونه هایی صحیح و علمی از جامعه آماری بگیریم .
نمونه گیری:
نمونه آماری عضوی از جامعه آماری است که خصوصیات و ویژگی های غالب اعضای جامعه آماری را دارا می باشد و آنرا با نماد n نشان می دهند.در واقع نمونه آماری معرف جامعه و یا آزمودنی های بوده و نتایج حاصل از مطالعه ویژگی های آن قابل تعمیم به کل جامعه آماری می باشد
نمونه گیری بخشی از علم آمار می باشد که کتابها و نظریه ها و مقالات فراوانی در مورد این مهم نوشته شده است که متاسفانه در تحقیقاتی که امروزه توسط افراد بیگانه با علم آمار انجام می شود اصلا  به این موضوع دقت نمی شود . و توجه نکردن به روشهای علمی نمونه گیری موجب می شود تا نتایجی که بدست می آید قابل تعمیم به کل جامعه آماری نباشد. و بعضا نتایج کاملا اشتباهی بدست آید.