دلایل استفاده از این نرم‌افزار می‌توان به شرح ذیل لیست نمود: عدم حساسیت به حجم نمونه و اجراي مدل با نمونه اندك مناسب داده هاي غير نرمال استفاده از مدل اندازه‌گیری انعکاسی و ترکیبی حتي بصورت همزمان توانایی استفاده از مدل اندازه‌گیری حتی با یک گويه اجرای مدل محقق ساخته و بدون نظري قبلي توانایی […]

ادامه مطلب ←

چه تفاوتي بين ضريب مسير و ضريب همبستگي وجود دارد؟آيا ميتوان در يك تحقيق فقط از ضريب همبستگي استفاده كرد و به سراغ ضريب مسير و معادلات ساختاري نرفت؟آيا نتايجي كه ضريب مسير به ما مي دهد دقيقا همان نتايج ضريب همبستگي مي باشد؟ضريب مسير تحليل قويتري دارد يا ضريب همبستگي؟چرا در يكي تحقيقي ضريب […]

ادامه مطلب ←