در تحلیل SEM به صورت کلی دو نوع متغیر داریم. متغیر مشاهده پذیر ( Observed variable ) و متغیر پنهان ( Latent variable ) .منظور از متغیر مشاهده پذیر متغیرهایی هستند که به صورت مستقیم قابل اندازه گیری می باشند. برای مثال قد، وزن، حقوق ، فشار خون، نمره ی امتحان از جمله متغیرهای مشاهده […]

ادامه مطلب ←