مدل سازی معادلات ساختاری یکی از انواع روش های آماری است که بررسی ارتباطات میان چندین متغیر در یک مدل را فراهم می سازد.نسل اول این تکنیک با نرم افزارهایی مانندLisrel، AMOSE و EQS معرفی شده اند.ضعف های این نرم افزارها شامل نیاز به تعداد زیاد نمونه، نرمال بودن توزیع داده ها، وجود حداقل سه […]

ادامه مطلب ←