مدل سازی معادلات ساختاری یکی از انواع روش های آماری است که بررسی ارتباطات میان چندین متغیر در یک مدل را فراهم می سازد.نسل اول این تکنیک با نرم افزارهایی مانندLisrel، AMOSE و EQS معرفی شده اند.ضعف های این نرم افزارها شامل نیاز به تعداد زdownload (1)یاد نمونه، نرمال بودن توزیع داده ها، وجود حداقل سه سوال برای هر سازه موجب معرفی نسل دوم روشهای مدل سازی معادلات ساختاری شد.نرم افزار smartpls از نرم افزارهای نسل دوم مدل سازی معادلات ساختاری به روش plsاست که به دلیل مزایایی آن نسبت به نسل اول خود موجب محبوب بودن آن شده است.

جهت استفاده از این نرم افزار در پروژه خود تماس بگیرید

عیوضی ۰۹۳۵۱۳۲۳۹۵۰