پایایی یا قابلیت اعتماد مشخص می سازد که ابزار اندازه­ گیری در صورت اجرا در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی دارد. بدین معنی که اگر محقق پرسشنامه خود را دوباره ویا به صورت موازی اجرا کند و نتایج هر دو یکسان باشد، ابزار از پایایی کامل برخوردار است. جهت بررسی پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ(یکی از روشهاست) استفاده می شود.مقدار آلفای کرونباخ بالاتر از ۰٫۷(Cronbach , 1951)، نشانگر پایایی قابل قبول است.البته موس و همکاران در مورد متغیرهایی با تعداد سوالات اندک ،مقدار ۰٫۶را بعنوان سر حد ضریب آلفای کرونباخ معرفی کرده اند.

تلفن تماس هماهنگی: ۰۹۳۵۱۳۲۳۹۵۰ عیوضی