به دلیل پیچیده بودن تحلیل روابط بین متغیرها ،اغلب اوقات برخی از روابط از دید محقق پنهان می ماند و ممکن است در تحلیل در نظر گرفته نشوند.بعنوان مثال در تحقیقی که عوامل موثر بر نشاط را بررسی می کند، این احتمال وجود دارد که میزان نشاط با توجه به سطوح مختلف تحصیلی متفاوت باشد، اما از طرف دیگر این احتمال نیز هست که میزان نشاط بصورت مستقیم وابسته به تحصیلات نباشد، بلکه در این بین ، متغیر درآمد افراد که با توجه به میزان تحصیلات آنان متفاوت است، بعنوان متغیر کنترل، نقش همبستگی را بازی کند.

برای رفع چنین مشکلی، دستوری بنام partial Correlation در نرم افزار spss تعریف شده که به همبستگی تفکیکی / جزئی معروف است.همبستگی تفکیکی نوعی همبستگی است که ضمن محاسبه میزان روابط خطی بین دو متغیر، اثر سایر متغیرها را کنترل می کنند.در واقع ، ضریب همبستگی تفکیکی ،نوعی کنترل آماری است که از طریق آن می توان اثر یک یا چند متغیر را کنترل کرد.این ضریب ، میزان همبستگی بین یک متغیر مستقل با متغیر مستقل وابسته را ،پس از حذف میزان همبستگی این دو متغیر با یک یا چند متغیر مستقل دیگر،نشان می دهد( بعنوان مثال ،حذف اثر x2 هم بر متغیر مستقل x1 و هم بر متغیر وابسته y).(سرمد و همکاران،۳۰۱:۱۳۸۴)

بنابراین ،ضریب همبستگی تفکیکی نشان می دهد که بعد از حذف تاثیر متغیر کترل(یا متغیر آزمون) ، چه مقدار از همبستگی مرتبه صفر باقی می ماند.این مقایسه بیانگر رابطه خالص و مستقل بین دو متغیر اولیه است(دواس،۲۰۹:۱۳۷۶)

جهت استفاده از این روش در پروژه خود تماس بگیرید: ۰۹۳۵۱۳۲۳۹۵۰ (عیوضی)