آزمون تی تک نمونه ای مستقل جهت مقایسه میانگین یک متغیر با یک عدد فرضی یا عدد مورد انتظار است. در واقع با استفاده از این آزمون به بررسی این موضوع می‌پردازیم که وضعیت متغیرهای تحقیق در چه شرایطی قرار دارند .در واقع در این آزمون به بررسی آزمون فرضیه زیر می پردازیم:

فرض صفر: میانگین متغیر x برابر با عدد فرضی a است.

فرض مقابل صفر: میانگین متغیر x برابر با عدد فرضی a نیست.

جدول زیر یک نمونه از خروجی این آزمون می باشد که توسط نرم افزار spss گرفته شده است.

تک نمونه ای خروجی

تلفن تماس هماهنگی : ۰۹۳۵۱۳۲۳۹۵۰ (عیوضی)