مراحل انجام تحلیل به روش pls به شرح زیر است:.

  • برازش مدل اندازه گیری، بررسی روابط بین سوالات و متغیرهای مکنون مربوطه.

  • برازش مدل ساختاری، بررسی روابط بین متغیرهای مکنون.

  • برازش مدل کلی

بعد از این مراحل قادر خواهیم بود تا فرضیات را بررسی کنیم

جهت استفاده از این نرم افزار در پروژه خود تماس بگیرید

عیوضی ۰۹۳۵۱۳۲۳۹۵۰