ضریب تعیین نشانگر درصدی از تغییرات متغیر وابسته است که به وسیله متغیر مستقل تبیین می شود و با استفاده از فرمول زیر محاسبه می شود:

images

مقدار ضریب تعیین بین صفر و یک تغییر می کند و هرچه به یک نزدیکتر باشد بهتر است.

**نکته: اضافه کردن متغیرهای مستقل به مدل موجب افزایش در ضریب تعیین خواهد شد و ما تا جایی به مدل متغیر مستقل اضافه می کنیم که تغییرات در ضریب تعیین معنی دار باشد.

جهت استفاده از این روش در پروژه خود با ما تماس بگیرید.

۰۹۳۵۱۳۲۳۹۵۰ (عیوضی)