روش ورود متغیرهای مستقل به مدل رگرسیونی به صورت گام به گام می باشد، در واقع این روش متغیرها را یک به یک وارد مدل می کند،یعنی ابتدا متغیری که بیشترین همبستگی را با متغیر وابسته دارد،انتخاب می کند.دومین متغیری که وارد تحلیل می شود، متغیری است که پس از تفکیک متغیر مقدم برآن،موجب بیشترین افزایش در مقدار ضریب تعیین می شود.در این روش ،ورود متغیرها به مدل را یک به یک و تا زمانی انجام می دهیم که معنی داری متغیر به ۹۵ درصد برسد.یعنی سطح خطا ۵ درصد گردد.سپس عملیات متوقف می شود(منصورفر،۱۷۳:۱۳۸۵)

جهت استفاده از این روش در پژوهش های خود تماس بگیرید: ۰۹۳۵۱۳۲۳۹۵۰