فرض دیگری که برای تحلیل رگرسیون لازم است، مقدار یک مشاهده بیش از حد معینی با مقدار مشاهده دیگر رابطه نداشته باشد. هنگامی که داده­ها به صورت پشت سر هم جمع­آوری شوند، مستقل نبودن می­تواند مشکل جدی باشد. برای این منظور می­توان از آزمون دوربین واتسون استفاده کرد. مقدار این آماره بین ۰ تا ۴ تغییر می­کند. اگر همبستگی بین باقیمانده­های متوالی وجود نداشته باشد، مقدار آماره دوربین ـ واتسون باید نزدیک به ۲ شود و اگر مقدار این آماره به صفر نزدیک باشد، نشان دهنده وجود همبستگی مثبت بین باقیمانده­های متوالی است. اگر مقدار این آماره به ۴ نزدیک باشد، نشان دهنده وجود همبستگی منفی بین مشاهدات متوالی است. به عنوان یک قاعده کلی، اگر مقدار مشاهده شده دوربین ـ واتسون بین ۱٫۵ تا ۲٫۵ باشد، مستقل بودن مشاهدات را نشان می دهد.

جهت استفاده از این روش در پروژه خود با ما تماس بگیرید.

۰۹۳۵۱۳۲۳۹۵۰ (عیوضی)