یکی از مهم ترین مفاهیمی که بارها آن را در نتایج مشاهده می کنیم و احتمالا هم گاهی سوالی در خصوص معنی و کاربرد آن برای ما پیش می آید، مفهوم در جه آزادی است.درجه آزادی ،که آن را با نماد df یا v نمایش می دهند، عبارتند از تعداد فراوانی که اجازه دارند تغییر کنند.به عبارتی ،تعداد مشاهدات منهای تعداد موانع.البته درجه آزادی ماهیتا بسیار فنی است و تاثیری بر تحقیق نمی گذارد.معمولا نیز ،محقق در هنگام نگارش گزارش بخصوص آزمونهای کای اسکوئر  ،t، همبستگی و تحلیل واریانس یکطرفه و دو طرفه ، به درجه آزادی و مقدار آن اشاره دارد.

عیوضی: ۰۹۵۱۳۲۳۹۵۰