تحلیل مسیر که برای نخستین بار توسط سوول رایت در سال ۱۳۹۴  جهت مطالعات علوم اجتماعی توسعه یافت ,تعمیم یافته روش رگرسیون چند متغیره در ارتباط با تدوین مدلهای علی است(هومن,۴۵:۱۳۸۴) .تحلیل مسیر یک روش پیشرفته آماری است که به کمک آن می توانیم علاوه بر تاثیرات مستقیم,تاثیرات غیرمستقیم هر یک از متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته را نیز شناسایی کنیم.بنابراین,مهم ترین مزیتی که استفاده از روش تحلیل مسیر نسبت به روش تحلیل رگرسیون دارد,این است که در روش تحلیل رگرسیون,تنها قادر به شناسایی تاثیر مستقیم هر متغیر بر متغیر وابسته بودیم,اما در روش تحلیل مسیر,علاوه بر تاثیر مستقیم,امکان شناسایی تاثیرات غیر مستقیم هر یک از متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته نیز وجود دارد.به همین خاطر , در تحلیل مسیر,با چندین معادله خط رگرسیونی استاندارد شده مواجه هستیم,در حالی که در تحلیل رگرسیون,تنها یک معادله خط رگرسیونی استانداردشده داشتیم(منصورفر,۲۰۸:۱۳۸۵).

از طرفی در تحلیل مسیر ما می توانیم میزان کاذب بودن روابط بین متغیرها را نیز نشان دهیم.یعنی چقدر از این روابط ناشی از متغیر مستقل مورد نظر و چقدر ناشی از متغیرهای خارج از تحلیل ما است(همان:۲۰۹).

در تحلیل مسیر,فلش ها مشخص کننده تاثیرات علی از متغیرهای مستقل به سمت متغیرهای وابسته میانی و نهایی می باشند.تحلیل مسیر مشخص می کند اثر هر متغیر تا چه حد مستقیم و تا چه حد غیر مستقیم است.بدین ترتیب ,تحلیل مسیر به طریقی قابل فهم ,اطلاعات زیادی درباره فرایندهای علی فراهم می آورد(دواس,۲۲۲:۱۳۷۶).

بعبارتی ,تکنیک تحلیل مسیر برای تعیین اثر مستقیم و غیر مستقیم و بی اثری بین متغیرهای موجود در نظام علی و همچنین میزان تطابق مدل نظری با مجموعه ای داده ها مورد استفاده قرار می گیرئ.بنابراین,در تحلیل مسیر ,مدل نظری تحقیق مبنی بر الگوی روابط علی بین متغیرها مورد آزمون قرار گرفته (منصورفر,۱۹۶:۱۳۸۵) و این مدل نظری پس از اجرای آزمون,به مدل تجربی تحقیق تبدیل می شود

یک جزوه آموزشی توسط گروه تحلیل داده رباط تنظیم شده است که این جزوه زیر یکی از بهترین و موفق ترین جزواتی است که در زمینه تحلیل مسیر نوشته شده است.و توسط اسماعیل عیوضی نوشته شده و شامل موارد زیر است:

۱- توضیح در مورد چیستی تحلیل مسیر

۲- مفاهیم کلیدی در تحلیل مسیر

۳-انواع متغیرها در تحلیل مسیر

۴- ارزیابی مناسب بودن مدل

۵- آزمون مفروضات مدل و ضرایب مسیر

۶- تفاوت ها و شباهت های بین رگرسیون و تحلیل مسیر و ضرایب همبستگی

۷- محاسبات دستی تحلیل مسیر

۸- یک مثال علمی با نرم افزار spss به همراه فایل داده ها و خروجی نر م افزار

۹- تفسیر و تحلیل کامل نتایج

جهت استفاده از این جزوه بصورت رایگان با شماره ۰۹۳۵۱۳۲۳۹۵۰ ارتباط بگیرید