تحلیل عاملی تائیدی(CFA)

   در این روش پژوهشگر سعی می کند تاییدی بر یک ساختار عاملی مفروض بدست آورد.یعنی تعیین می کند که داده ها با یک ساختار عاملی معین که در فرضیه آمده هماهنگ است یا خیر.تحلیل عاملی تاییدی برای سنجش روایی شاخص های یک سازه در پرسشنامه نیز بکار گرفته می شود تا معلوم گردد هماهنگی و همسویی لازم بین شاخص ها(سوالات) وجود دارد.به بیان دیگر ،تحلیل عاملی تاییدی ابزاری است برای سنجش روایی پرسشنامه.یعنی پرسشنامه چیزی را اندازه بگیرد که برای اندازه گیری آن ساخته شده است.بر خلاف تحلیل عاملی اکتشافی ،در تحلیل عاملی تاییدی پیش فرض اساسی آن است که مطابق با تئوری های پیشین،هر عاملی با زیر مجموعه ی خاصی از متغیرها ارتباط دارد.کاربرد مهم تحلیل عاملی تاییدی ،بررسی برازش مدل حاوی سوال های یک متغیر است که به بررسی میزان مناسب بودن مدل تحقیق با داده های گرد آوری شده می پردازد.

عیوضی : ۰۹۳۵۱۳۲۳۹۵۰