آزمون t با دو نمونه مستقل(Independent-Sample T Test)

این آزمون میانگین دو گروه از پاسخگویان را با یکدیگر مقایسه می کند از این آزمون برای محاسبه فاصله اطمینان و یا آزمون فرضیه تفاوت میانگین دو جمعیت( در زمان نامشخص بودن انحراف استاندارد و استقلال نمونه ها از یکدیگر) استفاده می شود.بعبارتی دیگر، در این آزمون میانگین های بدست آمده از نمونه های تصادفی مورد قضاوت قرار می گیرند.بدین معنی که از دو جامعه مختلف نمونه هایی اعم از این که تعداد نمونه مساوی یا غیر مساوی باشند، بطور تصادفی انتخاب کرده و میانگین های آن دو جامعه را با هم مقایسه می کنیم(منصور فر،۲۰۱:۱۳۸۴)

این روش زمانی کاربرد دارد که داده های متغیرها نرمال یا نزدیک به نرمال باشد.قبل از اینکه این آزمون مورد استفاده قرار گیرد از آزمونی بنام لون جهت بررسی فرضیه همگنی واریانسها استفاده می شود که متاسفانه برخی از تحلیلگرانی که رشته تحصیلی آنها آمار نبوده این مهم را نادیده می گیرند که اشکال بسیار بزرگی است.

تلفن هماهنگی : ۰۹۳۵۱۳۲۳۹۵۰