index

آزمون t با نمونه های جفتی معمولا در تحقیقات آزمایشی و تجربی و در شرایطی به کار می رود که قصد داریم تاثیر نوعی مداخله را بر روی یک گروه در دو زمان متفاوت مورد برریس قرار دهیم( مثلا ،مقایسه وضعیت بیمار در زمانهای قبل و بعد از استفاده از یک دارو، و یا بررسی اثر اجرای یک دوره آموزشی بر روی یک گروه فراگیر).بنابراین ، از این آزمون برای محاسبه فاصله اطمینان و آزمون فرضیه تفاوت میانگین های دو جمعیت در زمانی بکار می رود که مشاهدات این دو جمعیت با یکدیگر جفت(همبسته) باشند.

در آزمون تی با نمونه های جفتی ،هر فرد یا شی در دو وضعیت متفاوت( معمولا قبل و بعد) مورد مشاهده قرار می گیرد.

جهت استفاده از این روش در تحقیقات و پروژه های دانشجوی خود  با شماره تلفن زیر در ارتباط باشید

۰۹۳۵۱۳۲۳۹۵۰ عیوضی