این آزمون یکی از معتبرترین آزمونهای آماری است که به وسیله آن می توان پی برد یک رابطه سیستماتیک بین دو متغیر وجود دارد یا خیر؟این آزمون معمولا برای رابطه هایی بکار می رود که هر دو متغیر ناپارامتری باشد.اگر در یک نمونه هیچ رابطه سیستماتیک بین دو متغیر وجود نداشته باشد،می توان نتیجه گرفت که دو متغیر از یکدیگر مستقل هستند که اصطلاحا به آن استقلال آماری بین مقدار آماره کای اسکوئر و معنی داری رابطه مستقیمی وجود دارد،یعنی هرچه مقدار کای اسکوئر بزرگتر باشد،احتمال وجود رابطه بین دو متغیر بیشتر است.در واقع  این آزمون به بررسی فرضیه زیر می پردازد:

فرض صفر: دو متغیر مستقل از هم هستند.

فرض مقابل: بین دو متغیر رابطه وجود دارد.

در واقع آزمون کای ۲ به وجود یا عدم وجود ارتباط بین دو متغیر می پردازد و هیچگونه اظهار نظری در مورد شدت و جهت ارتباط دو متغیر نمی کند.برای این منظور در این پژوهش بعد از آزمون نرمالیتی داده ها از آزمونهای همبستگی  استفاده کرده ایم.

جهت استفاده از این روش تماس بگیرید: ۰۹۳۵۱۳۲۳۹۵۰ ( عیوضی)