فایل و مطالب بسیار مفید برای ارائه کلاسی و یادگیری نرم افزار ✅ نحوه ذخیر داده ها به فرمت csv ✅ نحوه فراخوانی داده ها به نرم افزار smartpls ✅ نحوه مدلسازی در فضای نرم افزار ✅ نحوه مدلسازی متغیرهای مرتبه دوم ✅ نحوه محاسبه ضریب پایایی ترکیبی(CR) و میانگین واریانس استخراج شده(AVE) متغیرهای مرتبه […]

ادامه مطلب ←

تخفیف ویژه اردیبهشت و خرداد 97 انجام تحلیلهای آماری و نگارش فصل چهارم پایانامه ها با تمامی نرم افزارهای آماری …….. تحلیلهای آماری خود را به ما بسپارید تلفن هماهنگی: 09351323950 با قیمت دانشجویی و توافقی – با کیفیت عالی و تضمینی پرداخت هزینه بعد از تحویل پروژه  تلفن هماهنگی جهت سفارش و نحوه انجام […]

ادامه مطلب ←

پس از جمع آوری داده ها از مشخصه های مورد مطالعه لازم است تا محقق بداند این داده ها از چه نوع توزیعی پیروی می کند.روشهای زیر در شناسایی نوع توزیع داده ها مورد استفاده قرار می گیرد: 1- نمودار همیستوگرام تصویر زیر هیستوگرام متغیری است که از توزیع آماری نرمال پیروی میکند و نرمال […]

ادامه مطلب ←

این آزمون از ساده ترین و مناسبترین آزمونهای ناپارامتری برای تجزیه و تحلیل داده های اسمی در یک گروه است. به عبارت دیگر کاربرد آن در مقایسه و آزمون میزان توافق بین توزیع تجمعی (توزیع تراکمی) اعداد مشاهده شده با یک توزیع نظری می باشد.به عبارت دیگر این یک آزمون نیکویی برازش(میزان انطباق) می باشد […]

ادامه مطلب ←