فصل سوم و چهارم هر پایانامه بیشتر جنبه آماری دارند و اکثر دانشجویان با این مشکل مواجه هستند که به چه آزمونهایی اشاره کنند و از چه آزمونها و روشهای آماری استفاده کنند. دیگر نگران روشهای آماری پایانامه های خود نباشید؟؟ شما با ارسال فرضیات ، پروپزال و در صورت وجود پرسشنامه خود به ایمیل […]

ادامه مطلب ←