روایی همگرا دومین معیاری است که برای برازش مدلهای اندازه گیری در روش pls به کار برده می شود.

ادامه مطلب ←