چهارمین معیار بررسی مدل ساختاری، Q^2 است.این معیار که توسط استون و گیسر(۱۹۷۵) معرفی شد، قدرت پیش بینی مدل در متغیرهای وابسته را مشخص می کند.به اعتقاد آن ها مدل هایی که دارای برازش بخش ساختاری قابل قبول هستند، باید قابلیت پیش بینی شاخص های مربوط به سازه های درون زای مدل را داشته باشند.بدین […]

ادامه مطلب ←