مراحل انجام تحلیل به روش pls به شرح زیر است:. برازش مدل اندازه گیری، بررسی روابط بین سوالات و متغیرهای مکنون مربوطه. برازش مدل ساختاری، بررسی روابط بین متغیرهای مکنون. برازش مدل کلی بعد از این مراحل قادر خواهیم بود تا فرضیات را بررسی کنیم جهت استفاده از این نرم افزار در پروژه خود تماس […]

ادامه مطلب ←