در برخی از موارد محققین پس از آنکه رگرسیون خطی را بر روی داده های خود برازش می دهند مقدار سطح معناداری آزمون فیشر(F)‌بیشتر از ۰٫۰۵ محاسبه می شود یعنی به زبان ساده مشخص می شود مدل رگرسیونی ارائه شده برای داده های ما مناسب نبوده و ارتباط غیر خطی است نه خطی؟؟؟ حال چگونه […]

ادامه مطلب ←