رگرسیون قسمتی از عم آمار هست که قصد دارد ارتباط بین دو متغیر و یا ارتباط بین یک متغیر بنام پاسخ (وابسته) یا y و چند متغیر مستقل(پیش بین) یا xها را تبیین کند.

ادامه مطلب ←