مدل کلی شامل هر دو بخش مدل اندازه گیری و مدل ساختاری می شود.و با تائید برازش آن، بررسی برازش در یک مدل کامل می شود، برای بررسی برازش مدل کلی تنها یک معیار بنام GOF وجود دارد.سه مقدار ۰٫۱ ، ۰٫۲۵ و ۰٫۳۶ را به عنوان مقادیر ضعیف، متوسط و قوی برای GOF معرفی […]

ادامه مطلب ←