سومین معیار که توسط کوهن(Cohen,1988) معرفی شد استf^2 است که شدت رابطه ی میان سازه های مدل را تعیین می کند.مقادیر ۰٫۰۲، ۰٫۱۵و ۰٫۳۵ به ترتیب نشان از اندازه تاثیر کوچک، متوسط و بزرگ یک سازه بر سازه دیگر است.این معیار فقط در مدلهایی کاربرد دارد که متغیرهای درون زایی داشته باشند که بیش از یک […]

ادامه مطلب ←