این آزمون یکی از معتبرترین آزمونهای آماری است که به وسیله آن می توان پی برد یک رابطه سیستماتیک بین دو متغیر وجود دارد یا خیر؟این آزمون معمولا برای رابطه هایی بکار می رود که هر دو متغیر ناپارامتری باشد.اگر در یک نمونه هیچ رابطه سیستماتیک بین دو متغیر وجود نداشته باشد،می توان نتیجه گرفت […]

ادامه مطلب ←