روایی همگرا دومین معیاری است که برای برازش مدلهای اندازه گیری در روش pls به کار برده می شود. معیار AVE میزان همبستگی یک سازه با شاخص های خود را نشان می دهد که هر چه این همبستگی بیشتر باشد، برازش نیز بیشتر است. معیار AVE (میانگین واریانس استخراجی) را برای سنجش روایی همگرا معرفی کرده اند و اظهار داشتند که در مورد AVE، مقدار بحرانی عدد ۰٫۵ است.بدین معنی که مقدار AVE بالای ۰٫۵ روایی همگرایی قابل قبول را نشان می دهند.