در فصل چهارم پایان نامه، پژوهشگر اطلاعات و داده های جمع آوری شده را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد و با تحلیل داده های خام به آنها معنی می بخشد. در این فصل پژوهشگر باید تنها به بررسی و تحلیل صرف نتایج اکتفا کند و به هیچ وجه به تفسیر و تبیین نتایج نپردازد. چون تفسیر و تبیین نتایج را باید در فصل پنجم ارائه دهد. هدف اصلی فصل چهارم پژوهش، پاسخ به پرسش ها و فرضیه های ذکر شده در فصل اول است پس تمامی یافته های این فصل باید با فرضیه های پژوهش مرتبط باشند. در این فصل یافته ها نباید به شکل خام و جزئی ارائه شوند، بلکه نتایج مرتبط با فرضیه ها باید به صورت کیفی یا کمی تحلیل و ارائه شوند.

با توجه به موضوع و روش پژوهش، شیوه تجزیه و تحلیل داده ها متفاوت است، اما روش های تحلیل داده ها به دو دسته کلی تقسیم می شوند:

۱- تجزیه و تحلیل کیفی:

در این روش، پژوهش گر پس از طرح موضوع پژوهش و ارائه فرضیه های پژوهش، اسناد و مدارکی را که به صورت مکتوب جمع آوری کرده است بر اساس شیوه ذهنی و نه آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. یعنی برای تفسیر و توضیح مطالب از عقل و روش های ذهنی و فلسفی استفاده می کند.

۲- تجزیه و تحلیل کمی:

در این روش داده های جمع آوری شده به کمیت تبدیل می شوند و در قالب شمارش و عدد در می آیند. سپس پژوهشگر داده های عددی را با کمک روش های آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد.

در تحلیل کمی نتایج مرتبط با فرضیه ها باید به صورت جدول، نمودار و در قالب نتایج آماری ارائه شوند. البته جدول ها و نمودارها باید مکمل متن گزارشی باشند و هر جدول دارای شماره و عنوان باشد تا موضوع ارائه شده در جدول یا نمودار برای خواننده مشخص باشد. باید توجه داشت در این قسمت از گزارش به هیچ وجه فرمول آماری ارائه نشود و فقط نتایج آماری ارائه شوند.

 

نگارش کامل فصل چهارم پایانامه ها با قیمت دانشجویی: ۰۹۳۵۱۳۲۳۹۵۰ عیوضی