این آ‍زمون زمانی به کار می رود که داده ها به صورت اسمی باشد.این آ‍مون معنی تغییرات را به ویژه برای طرح هایی که سنجش تفاوت قبل از اجرا و بعد از اجرا در آنها مهم است، نشان می دهد.این آ‍زمون برای ارزیابی همانندی دو نمونه وابسته بر حسب متغیر اسمی دو جوابی استفاده می شود.بنابراین ،‌متغیرهای مورد آز‍مون حتما باید دارای مقیاس اسمی باشند.بطور کلی ، ‌هدف اصلی از اجرای آزمون مک نمار ، ‌سنجش میزان اثر عامل یا برنامه اجرا شده است.

مثال : در تحقیقی فرضیه پژوهش بصورت زیر تنظیم شده که از آ‍مون مک نمار استفاده شده است.

((بنظر می رسد نمایش فیلم آموزشی در زمینه اهداء عضو باعث تشویق مردم به اهداء عضو می شود.))

جهت استفاده از این آ‍مون در تحقیقات خود تماس بگیرید:‌۰۹۳۵۱۳۲۳۹۵۸۰ عیوضی