یک فرضیه علمی،یک فرض آزمون پذیری است که به دلیل صادق بودن در مورد برخی از واقعیات برای هدایت بررسی و تحقیق به طور موقت پذیرفته می شود.هرتحقیق مبتنی بر یک سری فرضیه هایی در خصوص روابط احتمالی بین پدیده ها و متغیرهای تحقیق بوده و هر محقق بنا به منابع متعدد، پاسخ هایی در رابطه با کیفیت ارتباط متغیرها با یکدیگر ارائه می دهد.این پاسخ،که در واقع همان فرضیه های تحقیق می باشند گزاره هایی هستند در مورد پارامتر جامعه ،به گونه ای که آزمون ان ها به وسیله آمار نمونه ای امکان پذیر باشد.
البته در تکمیل این تعرف سنتی از فرضیه ،باید گفت که فرضیه صرفأ رابطه بین متغیرها را نمی گوید بلکه در فرضیه علاوه بر بیان رابطه دو متغیر، پیرامون تأثیر یکی بر دیگری و نیز مقایسه یک متغیر در بین یک یا چند گروه نیز تنطیم می شود.بر این اساس در تخقیق با سه دسته فرضیه رابطه ای ،تفاوتی ،علّی مواجه هستیم.
تمامی فرضیه های های علمی از سه ویژگی مشترک برخوردارند :۱-گمان های بخردانه ای درباره پدیده های مورد علاقه ۲- می توان آن ها را به صورت “اگر-آن گاه” بیان کرد۳-صحت یا سقم آن ها را می توان از طریق مشاهده یا آزمایش تعیین کرد.

تماس بگیرید: عیوضی ۰۹۳۵۱۳۲۳۹۵۰